Zespół / team

Partnerzy / Partners

Piotr Bujas

[1976]

Uprawnienia

numer uprawnień architektonicznych w Holandii / architectural license NL: 1.909015.011

numer uprawnień architektonicznych i budowlanych w Polsce / architectural and building license PL: W/30/2010

członek Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów / Polish Chamber of Architects member: IARP MP-1714

Architekt, badacz architektury, projektant książki i komunikacji wizualnej. Zainteresowany praktyką integralnego projektowania, łączącą różne skale i wymiary; od metodologii, strategii miejskich, urbanistyki operacyjnej, architektury po projektowanie graficzne. Aktywny na polach ponownego użycia przestrzeni / budynków, dziedzictwa architektury specjalistycznej 20. wieku, architektury alternatywnej, praktyki krytycznej i teorii architektury. 

Autor i współautor projektów architektonicznych (m.inn. Centrum miasta Sittard [NL], aranżacji parkowej w Nieuw Venlo [NL], Centrum Koneser [PL] domów w Bielsku-Białej i Łowiczu [PL] oraz pierwszych nagród w międzynarodowych konkursach, np. Bibliotheek++ [Utrecht NL]), w ramach pracy w Hartzema Studio, Rapp+Rapp, west8, Bulanda i Mucha Architekci. Autor projektów wystawienniczych (m.in. kompleksowego projektu architektury festiwalu Warszawa w Budowie 3 [MSN 2011]). Tutor warsztatów architektonicznych (m.in. OSSA 2004 Kraków, Zoom na Rady Seniorów [Stowarzyszenie Inicjatyw Twórczych ę], OSSA, SARP Katowice i Warszawa, Biennale Tallinn). Współautor opracowań i ekspertyz (m.in. Wpis Twierdzy Przemyśl do rejestru Unesco 2004-2005, Kulturalny kilometr w ramach Bienalle Tallinn 2010, Studium lokalizacyjne Krakowskiego Centrum Muzyki 2011-2013, Studium planistycznego miasta Warszawy 2019). Moderator i współorganizator procesów sparcia miejskich ruchów oddolnych (m.in. Projekt Skweru Krochmalna w Warszawie 2014-2015 [z grupą Centrala], współorganizator grupy S.O.S. Zabłocie i organizator ogłoszenia konkursowego projeku Parku Stacja Wisła w Krakowie, nominowanego do nagrody M. van der Rohe 2019) Nauczyciel ASK (Architecture for the Society of Knowledge), WA Politechniki Warszawskiej, promotor prac dyplomowych na WBiA Politechniki Lubelskiej. Członek Towarzystwa Miłośników Fortyfikacji.

Autor i współpracownik projektów badawczych dotyczących transferu wiedzy, materialnej i niematerialnej produkcji architektury (m.in. Regentif – Sieć dla intensyfikacji innowacji rewitalizacj terenów poprzemysłowych; 2003-2006 [Politechnika Krakowska], South of East-West; 2010-2017 [ETH Zürich], Lifting the Curtain. Central European Architectural Networks; 2014, Brazilian circles. Remote modernities 2015, Piotr Zaremba (1910-1993): dzieło, wpływ urbanisty i nauczyciela w dobie zglobalizowanej kompetencji; grant NCN 2015-2018). Współkurator wystaw m.in. Postmodernizm jest prawie w porządku. Polska architektura po socjalistycznej globalizacji; wystawa MSN Warszawa 2011 (wraz z Łukaszem Stankiem); książka [Bęc Zmiana 2012], projektu Culburb. Kulturalna akupunktura dla przedmieści; 2012 [sieć CCEA], Lifting the Curtain… na 14. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji, 2014), książka 2018 [Editions Fourre-Tout]. Założyciel i koordynator Środkowoeuropejskiego think-tanku badań architektonicznych (TRACE).

––

Architect, architectural researcher, book and visual communication designer. Active in the fields of holistic design, combining different scales and disciplines; from methodology, urban strategies, architecture to visual communication and book design. Active in the re-use of space / buildings, heritage of the specialist architecture of the 20th century, alternative architecture, critical practice and architectural theory.

Author and co-author of architectural projects (including the city center of Sittard [NL], Park Estate in Nieuw Venlo [NL], Koneser Center [PL], houses in Bielsko-Biała and Łowicz [PL]. Participant of won, international competitions; eg Bibliothek ++ [Utrecht NL] ) as an employee of Hartzema Studio, Rapp + Rapp, West8, Bulanda and Mucha Architects. Author of exhibition designs (including e.g. comprehensive project of the Warsaw under construction 3 Festival [MSN 2011]. 

Tutor of architectural workshops (including Zoom on the Seniors Councils [ę Foundation], OSSA – Polish Association of Architecture Students, SARP Katowice and Warsaw, Biennale Tallinn 2012). Co-author of expert studies (including Przemyśl fortress UNESCO Register entry 2004-2005, an Cultural Kilometer under Bienalle Tallinn 2012, the Location Study of the Kraków Center of Music 2011-2013, the Analitical Study to Urban Study of the City of Warsaw 2019). 

Moderator and co-organizer of the bottom-up urban movements (including Krochmalna st. square project in Warsaw 2014-2015 [with Centrala group], co-organizator of the SOS Zabłocie collective and ensuing competition call for the Stacja Wisła Park design in Krakow-Zabłocie nominated for the M. van der Rohe award 2019), ASK (Architecture For The Society of Knowledge), Warsaw University of Technology lecturer, promoter of diploma theses at the Architectural Department of the Lublin University of Technology. Member of the Fortification Study Group.

 Author and collaborator of research projects on the transfer of knowledge, material and immaterial architecture production (including Regentif – Network for Intensification of Innovation and revitalization of post-industrial facilities 2003-2006 [Cracow University of Technology], South of East-West 2010-2017 [ETH Zurich], Lifting The Curtain. Central European Architectural Networks 2014-2018, Brazilian Circles. Remote Modernities; 2015-, Piotr Zaremba (1910-1993): Work, Impact of urban and teacher in the era of globalized competences; NCN grant 2015-2018). Curator of exhibitions (e.g.: Postmodernism is almost all right. Polish architecture after socialist globalization; MSN Warsaw 2011(along with Łukasz Stanek); book [Bęc zmiana 2012], Culbub. Cultural acupuncture for the suburbs 2012 [CCEA network], Lifting The Curtain... at the 14th International Architecture Exhibition, La Biennale di Venezia 2014); book 2018 [Editions Fourre-Tout]. Founder and Coordinator of Central European Architectural Research Think-Tank (TRACE).


Anna Mychałyk

[1979]

Architektka / urbanistka, absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Aktywna w projektach i realizacjach rozpiętych pomiędzy pomiędzy architekturą i ekspertyzą – zwłaszcza związanymi z architekturą Podkarpacia, a także projektami wnętrz i mebli. Uczestniczka konkursów. Na codzień mieszkanka Zakopanego śledząca zmiany, rozwój architektury regionalizującej i górskiej.
––
An architect and urban planner, graduate of the Faculty of Architecture of the Warsaw University of Technology. Active in the projects and realizations stretched between field of architecture and expertise – especially the Podkarpacie regional architecture as well as interior and furniture design. Participant of several competitions. On a daily basis inhabitant and active citizen of Zakopane, Poland. Interested in development of regionalisms and traditional architecture of Polish mountains.


Zespół – współpracownicy / Team – cooperators


2022
2021
2020

Anna Mychałyk—>

2019

Konrad Brynda

Bartłomiej Dzieża

2018

Małgorzata Burkot

2017

Małgorzata Burkot—>

Paweł Krzaczkowski—>  (współpraca / cooperation)

2016

Tomasz Kawęcki

2015

Aleksandra Prawda

Aleksandra Tomaka

2013

Monika Konrad (współpraca / cooperation)

2012

Tomasz Berezowski (współpraca / cooperation)

2010

Janusz Jeżak—> (współpraca / cooperation)

Piotr Knez (współpraca / cooperation)

Marcin Nejman (współpraca / cooperation)