PLASzkoła podstawowa w Płaszowie / Teren klubu sportowo-rekreacyjnego

Szkoła podstawowa w Płaszowie / Rybitwach – Rewitalizacja terenu sportowego i rekreacyjnego klubu sportowego
Primary school in Płaszów / Rybitwy - Revitalization of the sports and recreational club area

Miejsce / Location: Kraków-Płaszów, ul. Stróża Rybna
Daty / Date: 2008
Typ / Project type: architektura użyteczności publicznej, terenu rekreacyjne
Faza / Project phase: projekt koncepcyjny / concept project

Współpraca / Cooperation: Janusz Jeżak

––

Teren klubu sportowego „Płaszowianka” na którym przewidziano wydzielenie działki dla szkoły podstawowej sąsiaduje z zabudową terenów Płaszowa–Rybitw.

Uzasadnieniem planowania nowej szkoły był brak dostatecznej ilości miejsc w jedynej okolicznej szkole podstawowej położonej przy ul. Myśliwskiej. Zaplanowana szkoła może zapewnić miejsca dla 350 uczniów (w systemie jednozmianowym), co odpowiada prognozowanemu zapotrzebowaniu wynikającemu z rosnącej ilości mieszkańców sąsiadującego osiedla.

Zamówiony projekt stanowił architektoniczny załącznik do Miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego realizującym wymogi lokalnej dostępności placówki edukacyjnej.


W obrębie terenu projektowanej lokalizacji nowego obiektu szkolnego znajdowały się zaniedbane boiska, stadion i tor łuczniczy klubu sportowego. Usytuowanie budynku szkoły w północnej części działki, użytkowanej przez klub sportowy pozwoliło na dobre powiązanie z osiedlem, infrastrukturą oraz wspóldziałanie terenów i urządzeń sportowych. Wskazana lokalizacja pozwaliła by na współużytkowanie zieleni ogrodu znajdującego się za przedszkolem, która po przeprowadzeniu prac pielęgnacyjnych stanowić może naturalny element podnoszący jakość całego zespołu.


Otaczająca zabudowa odznacza się złożoną morfologią i dużą rozpiętością skali obiektów (od budynków wielkoskalowych do niewielkich budynków gospodarczych i altanek działkowych). Po wschodniej stronie planowanej lokalizacji do terenu przylega działka Przedszkola Nr 11 wraz z jego ogrodem. Na przylegającym od północnej strony (ul. Stróża Rybna) terenie nieurządzonej zieleni znajdują się egzemplarze drzew objęte ochroną prawną mogących stać się elementem przestrzeni rekreacyjnej tego centralnie położonego w dzielnicy terenu, stanowiąc zaczątek przestrzeni urządzonej jako miejsca spotkań w pobliżu osiedla. W okolicy ze względu na minimalne nakłady na rozwój urządzeń sfery publicznej utrzymuje się przedmiejski kształt starszych ulic, pozbawionych chodników i bardzo zróżnicowane elementy architektoniczne kontrastujące z otwartymi wnętrzami zieleni oraz terenami nieużytków.


W projekcie przewidziano minimalną ingerencję w zastany drzewostan który stanowi niewątpliwy walor terenu. Również przekształcenie terenu klubu sportowego zmierza w kierunku poprawy jakości i funkcjonowania urządzeń sportowych z wymaganym zachowaniem budynku zaplecza klubu. Szkoła usytuowana została w miejscu małych asfaltowych boisk które znajdują się obecnie w słabym stanie technicznym. Budynek klubu sportowego (założonego na gruntach powojskowych i pofortecznych w 1934 roku) zostaje poddany przebudowie i zachowany. Przeniesieniu uległby obecny tor łuczniczy znajdując nową lokalizację w pobliżu mniejszego boiska klubu. Wiata przechwytująca strzały – cześć toru – może zostać oparta o istniejąca w granicy działki ślepą ścianę szczytową budynku gospodarczego co zwiększa bezpieczenstwo użytkowników wszystkich cześci nowego zespołu. Docelowo Klub i szkoła mogą współużytkowć wymienione, zmodernizowane urządzenia sportowe co podnosi możliwości obu instytucji i może się przyczynić do lepszej integracyjnej polityki wykorzystania terenu dla społeczności lokalnej.