SCHWSzlak Twierdzy Świnoujście / Świenoujście Fortress Trail

Szlak Twierdzy Świnoujście. Informacja wizualna i rekonstrukcje perspektywiczne obiektów fortyfikacyjnych.

Świnoujście Fortress Trail. Visual information and reconstruction renderings of fortifications.


Szlak Twierdzy Świnoujście / Świnoujście Fortress TrailBadania, rekonstrukcje i projekt graficzny / Research, rendering, graphic design: Piotr Bujas, Filip Suchoń

Data / Date: 2005

Inicjatorzy projektu / Initiatiors of the project: Urząd Miasta Świnoujście, Wydawnictwo Infort / Świnoujście Town Hall, Infort ed.