Bureau

Biuro architektury, projektowania i badań projektowych.

Bureau of Architecture, Research- Design.


PL


Biuro projektowo-badawcze BADR działa na styku dyscyplin architektury, planowania i strategii miejskich, komunikacji wizualnej i projektowania graficznego oraz interdyscyplinarnych badań projektowych (design research). Biuro odpowiada za szereg projektów, od projektów strategii miejskich, urbanistyki operacyjnej, przestrzeni publicznych (np. koncepcja Nowe Centrum RozwadowaCentrum Muzyki w Krakowie – Studium strategiczne, Wesoła. Ogrody kulturowe centrum, Kraków( wspierających inicjatywy oddolne i placemaking (CULBURB. Miejska akupunktura dla przedmieść Środkowej Europy; Park liniowy Olsza—Grzegorzki, Kraków, Archipelag Krochmalna, Warszawa) aż po projekty budynków użyteczności publicznej, renowacje i przestrzenie mieszkalne. 

Osobną częścią naszej kompetencji są prace dotyczące dziedzictwa architektury współczesnej i specjalistycznej; przemysłowej / inżynieryjnej / fortyfikacji (np. szlaki tematyczne, studia: Twierdza ŚwinoujścieCentrum Holenderskiej Linii Wodnej, Utrecht, NL, Relaunching Taalinn coastline – Kultural Kilometer), ekspertyzy dot. dziedzictwa i krajobrazów kulturowych (np. studia obiektów i przestrzeni dla DOCOMOMO, UNESCO), wkład w projekty badawcze, np. "Sieć innowacji w dziedzinie adaptacji i metodologii dla terenow poprzemysłowych" REGENTIF, Komisja Europejska w pramach proigramu: 6. Innovation and SME).

Zajmujemy się projektowaniem wystaw i produkcją treści (ostatnie projekty: Stulecie Awangardy 2018 – wystawy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Łodzi; PL, „Dreams & Dramas” w Neue Gesselschaft für Bildende Kunst, nGbK Berlin, DE).


Współpracowaliśmy projektowo m.in. z Berlage Institute, Rotterdam, NL; Jan van Eyck Academie,Maastricht, NL; MSN Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa, MS2 Muzuem Sztuki Nowoczesnej w Łodzi, Muzeum Narodowym w Krakowie i Warszawie, Urzędami Marszałkowskimi Województwa Małopolskiego, Mazowieckiego, Zachodniopomorskiego; Miastem Wałbrzych; Instytutem Rozwoju Miast w Krakowie, Wydziałami Architektury Politechniki Krakowskiej (WA PK), Lubelskiej (WAiB PL) i Warszawskiej (WA PW: ASK), CTT Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.


W ramach prowadzonych badań braliśmy udział w licznych projektach, m.in, South of East-West, ETH Zürych, tworzeniu treści i kuratorstwie wystaw „PRL™” i „Postmodernizm jest prawie w porządku. Polska architektura po socjalistycznej globalizacji” (Warszawa w Budowie, MSN Warszawa, 2010, 2011). Zainicjowaliśmy i koordynujemy pracę TRACE – Środkowoeuropejskiego Think-tanku badań architektonicznych (Central European Architectural Research Think-Tank) prowadziliśmy w latach 2013-17 projekt „Lifting the Curtain. Central European Architectral Networks”. („Podnosząc kurtynę. Środkowoeuropejskie sieci architektoniczne”), La Biennale di Venezia, „Absorbing Modernity: 1914–2014”, 2014, oraz w kolejnych odsłon wystawy w krajach partnerskich instytucji sieci TRACE.


Biuro działa w sieci kontaktów zdalnych i współpracyjących partnerów. Pracę koordynujemy z Krakowa.

EN


An interdisciplinary office based in Kraków, Poland. BADR is active in the field of architecture, urbanism, visual communication and design research. The collective practice is responsible for a number of projects - from public space (Center of Rozwadów, PL), to strategic projects (Wesoła. Cultural Clusters of the City Center, Kraków PL), projects supporting the activity and interest of local communities (CULBURB. Urban acupuncture for CE capitals suburbs; Central Linear Park Olsza–Grzegórzki, Kraków, PL) modernism and industrial / engineering / military architecture heritage and research studies (expertise, qualifications for DOCOMOMO, UNESCO, contribution to research projects, e.g. "Network for enhancing innovation in regenerating post-industrial areas" REGENTIF, European Commission programme: Innovation and SME).

Important field of our activities are exhibition design and design research (e.g. WWB Warsaw in Construction Festival, several editions – exhibitions and content creation, Museum of Modern Art, Warsaw, 100th anniversary of the Polish Avant-garde, 2018 – exhibitions at the Museum of Modern Art in Łódź; PL, Dreams & Dramas at nGbK Berlin, DE). 


We have cooperated in the past with institutions ranging from Berlage Institute, Rotterdam, NL; Jan van Eyck Academie, Maastricht, NL; MSN Museum of Modern Art, Warsaw; MS2 Museum of Modern Art in ŁódźNational Museum in Kraków and Warsaw, Institute of Urban Development in Kraków; Urban Planning Office, Warsaw; Architecture Department of the Krakow University of Technology (WA PK), Lublin University of Technology (WAiB PL) and Warsaw University of Technology (WA PW: Architecture for the Society of Knowledge), CTT: Technology Transfer Center of the Krakow University of Technology.

Our team members co-curated the exhibition „Postmodernism Is Almost All RightPolish Architecture After Socialist Globalization” (MoMA Warsaw, 2011; book 2012), initiated and curated (within the Central European Architectural Research Think-Tank TRACE network) „Lifting the Curtain. Central European Architectural Networks” project (shown at La Biennale di Venezia „Absorbing Modernity: 1914–2014”,2014, and further exhibitions in the partner countries of the Network).


The office operates in a broad network of remote contacts and cooperating partners. We coordinate the work from Krakow, PL.